Benoît Delisle

Renshi
E-mail: bdelisle21@hotmail.com

Instructeur en chef, Dojo de St-Basile
- 5iè Dan Jiu-Jitsu
- 4iè Dan Karaté
- 3iè Dan Iaïdo